Stella Zrt.
Stella Zrt.
Információk

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A STELLA Kereskedelmi és Ipari Zártkörű Részvénytársaság Adatvédelmi tájékoztatója

 

 1. A tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a

 

STELLA Kereskedelmi és Ipari Zártkörű Részvénytársaság

Székhely: 1142 Budapest, Szőnyi út 41.

Cégjegyzékszám: 01-10-043634

Adószám: 12316539-2-42

Telefon: +36-1-470-5080

Elektronikus elérhetőség: info@stellart.hu  

Vállalati weboldal címe: http://www.stellazrt.hu  

Webshop címe: https://stellabeauty.hu/

Képviseli: Simó Gabriella Ilona Elnök-vezérigazgató

 

a továbbiakban, mint – Adatkezelő

 

által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési politikát, továbbá, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezeléssel érintettek, az Adatkezelő weboldalainak látogatói, a vásárlói valamint egyéb partnereink megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

A jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe

 • az Alaptörvényt;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Info tv.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ptk.);
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. évi január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényt;
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR rendelet);
 1. A tájékoztató során használt fogalmak

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Érintett: az a természetes személy, akinek az adatkezelés a személyes adatait érinti;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat - különösen a neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, telefonszám és az e-mail cím;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 1. Adatkezelési alapelvek

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés megfelel a GDPR és az Infotv. adatkezelési elveinek, amelyek a következők:

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni.

Célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtésének csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kell történnie, és azokat nem szabad a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni.

Adattakarékosság elve: A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Pontosság elve: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, vagy helyesbítésre kerüljenek.

Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság elve: Az Adatkezelő felelős az elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

Az adatkezelés elvei mellet, közös követelményként azonosítható a megfelelő tájékoztatás követelménye, mivel az Adatkezelőknek bármely adatkezelési jogalap esetén tájékoztatniuk kell az Érintetteket az adatkezelésről.

 1. A kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

4.1. Kapcsolatfelvétel weboldalon keresztül

Az Érintettnek az Adatkezelő által üzemeltetett www.stellazrt.hu és a www.stellabeauty.hu weboldalakon feltüntetett kapcsolattartási email címeken keresztül van lehetősége email útján kapcsolatba lépni az Adatkezelővel.

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az Érintett neve és email címe, illetve további, az Érintett által önkéntesen, az emailben megadott személyes adatok

Adatkezelés célja

az Érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel

Adatkezelés jogalapja

az Érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama

az Érintett törlésre irányuló kérelméig4.2. Hírlevél feliratkozás

Az Érintettnek az Adatkezelő által üzemeltetett www.stellazrt.hu weboldalon keresztül van lehetősége az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni:

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az Érintett neve, email címe, szakmája

Adatkezelés célja

 

az Érintett a hírlevél által értesülhet aktuális akciókról, ajánlatokról,

valamint szakmailag releváns tartalmakról

Adatkezelés jogalapja

az érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama

az érintett törlésre irányuló kérelméig4.3. Cookie-k

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely az Érintett számítógépe vagy a mobil eszköze merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig, és a későbbi látogatásokkor újra aktiválódik. Célja, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat, illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Segít a felhasználóbarát weboldal kialakításában, valamint az Érintett online élményének fokozása érdekében. Ha az Érintett nem egyezik bele, hogy az Adatfeldolgozó cookie-kat használjon, amikor az Érintett a weboldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldal nem fog teljes körűen működni.

Adatkezeléssel érintett adatok köre

Az Adatkezelő minden elemzési információt az Érintettre vonatkozó név, vagy más személyes adat nélkül tárol

Adatkezelés célja

az Érintett személyes beállításainak a tárolása

Adatkezelés jogalapja

az Érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama

az Érintett a böngészője beállításain keresztül bármikor törölheti a számítógépén vagy mobiltelefonján eltárolt sütiket4.4. Facebook

Az Adatkezelő a Stella Zrt. oldalt kezeli a Facebookon.

A facebook oldal üzenőfalán közzétett hírfolyamokra az Érintett az oldalakon található „like” vagy „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel.

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az Érintett neve

Adatkezelés célja

 

tájékoztatás az aktuális információkról, az Adatkezelőt érintő hírekről, eseményekről

Adatkezelés jogalapja

az Érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama

Az Érintett a „dislike” vagy ”nem tetszik” gombra kattintva iratkozhat le az Adatkezelő Facebook oldalának a követéséről, vagy az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.4.5. Partnerekkel történő szerződéskötések

Amennyiben az Adatkezelő és egy partnere között szerződés jön létre, úgy a felek megjelölik a szerződésben a kapcsolattartó azon személyes adatait, amelyek elengedhetetlenek a szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges kapcsolattartáshoz.

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az Érintett neve, telefonszáma, beosztása és email címe

Adatkezelés célja

 

vállalkozások közötti kapcsolattartás, a szerződésekben foglaltak teljesülése 

Adatkezelés jogalapja

az adatkezelés szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges 

Adatkezelés időtartama

a szerződéses jogviszony megszűnéséig, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő ideig.4.6. Álláshirdetések

Az Adatkezelő anonim álláshirdetéseket nem ad fel, továbbá a kérés nélkül érkezett pályázatokat, amennyiben azok további kezelése nem indokolt, haladéktalanul töröli. Amennyiben a pályázó felvételre kerül, az adatkezeléshez hozzájárulást kér a pályázótól.

A sikertelen pályázat esetén az Adatkezelő – esetleges jövőbeli megkeresés céljából - megtartja az önéletrajzot, amennyiben az Érintett ehhez a kifejezett hozzájárulását adja.

Adatkezeléssel érintett adatok köre

Érintett neve, telefonszáma, email címe, lakcíme, beszélt nyelvek, végzettsége, korábbi munkahelyek, valamint az önéletrajzban szereplő, önkéntesen megadott személyes adatok

Adatkezelés célja

 

az Érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel, a munkaviszony létrehozása

Adatkezelés jogalapja

az Érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama

amennyiben azok további kezelése nem indokolt, haladéktalanul töröli4.7. Kamerarendszer üzemeltetése

Az Adatkezelő az emberi élet és testi épség védelme, valamint vagyonvédelmi céljából kamerarendszert üzemeltethet. Az egyes kamerák elhelyezkedését az alábbi táblázat tartalmazza.

Kamera elhelyezése

Kamera látószöge

*a későbbiekben kerül kitöltésre*

*a későbbiekben kerül kitöltésre*


Az Adatkezelő által alkalmazott kamerás megfigyelőrendszer rendszer célja az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, valamint vagyonvédelem, a jogalapja pedig az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a székhelyén, a személy és vagyonvédelmet biztosítsa.

Az Adatkezelő a rögzített kép- és, hangfelvételt legfeljebb a rögzítéstől számított *a későbbiekben kerül kitöltésre* munkanap elteltével megsemmisíti, kivéve ha a további tárolást biztonsági esemény indokolja. Az Adatkezelő a felvételeket az erre irányuló megkeresés esetén a rendvédelmi szervek felé továbbíthatja. A kamerák felvételei az erre a célra szolgáló szerveren kerülnek tárolásra. Az Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést a felvételek illetéktelen személy általi megismerésének elkerülése érdekében.4.8. Törzsvásárlói program

Az Adatkezelő által üzemeltetett törzsvásárló program résztvevői a kedvező vásárlási lehetőségen felül folyamatos képzéseken vehetnek részt, emellett számos egyéb kedvezményben részesülnek.

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az Érintettek neve, lakóhelye, cégnév, email címe, telefonszáma, foglalkozás megnevezése,

Adatkezelés célja

 

az Érintett részvétele a törzsvásárlói programban

Adatkezelés jogalapja

az érintett önkéntes hozzájárulása, jogos érdeke

Adatkezelés időtartama

az Érintett törlés iránti kérelméig4.9. Vásárlás a webshop-on keresztül

Az Érintett a www.stellabeauty.hu weboldalon keresztül vásárolhat online az Adatkezelő által forgalmazott termékek közül. A webshop regisztráció és a megrendelés során az alábbi táblázatban szereplő adatok megadása kötelező.

Adatkezeléssel érintett adatok köre

Webshop regisztráció során kezelt adatok – az Érintett neve, választott felhasználóneve, cégnév, email cím, telefonszám, fax-szám, lakóhely, adóazonosító jel, kártyaszám, banki információk (adatfeldolgozó bankon keresztül), foglalkozás megnevezése

Webshop megrendelés során kezelt adatok – név, lakóhely (számlázási cím), telefonszám, bankkártyaadatok (az adatfeldolgozó bankon keresztül)

Adatkezelés célja

 

regisztráció - a webshop használatához szükséges felhasználói fiók létrehozása,

megrendelés – termékvásárlás

számlázás - a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés biztosítása

Adatkezelés jogalapja

regisztráció – az érintett önkéntes hozzájárulása

számlázás – a jogszabályi kötelezettség teljesítése

Adatkezelés időtartama

regisztráció – pedig a törlési kérelemig tart

számlázás – a számviteli törvény szerint alakul, jelenleg 8 év4.10. Részvétel az Adatkezelő által szervezett eseményeken

Az Adatkezelő időszakos jelleggel konferenciákat, illetve tanfolyamokat szervez.

Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával az Érintett hozzájárul, hogy az Adatkezelő az általa üzemeltetett www.stellazrt.hu és www.stellabeauty.hu weboldalakon, illetve a Stella Zrt. elnevezésű Facebook oldalon marketing célból közzé tegye az eseményen készült, az Érintettről készült fényképfelvételeket.

Adatkezeléssel érintett adatok köre

Érintett neve, cégnév, foglalkozása, telefonszáma, email címe, képmása

Adatkezelés célja

az Érintett részvétele az Adatkezelő által meghirdetett eseményen

Adatkezelés jogalapja

az Érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama

Az Érintett törlés iránti kérelméig4.11. Nyereményjáték

Az Adatkezelő időszakos jelleggel nyereményjátékokat hirdet meg.

Amennyiben az egyes nyereményjátékok vonatkozásában a jelen tájékoztatóban foglaltakon túl egyéb adatokat is kezel az Adatkezelő, úgy azokról az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon feltüntetett adatkezelési tájékoztatóból tájékozódhatnak az Érintettek.

Adatkezeléssel érintett adatok köre

Érintett neve, lakcíme, telefonszáma, email címe

Adatkezelés célja

 

az Érintett részvétele a nyereményjátékban

Adatkezelés jogalapja

az Érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama

amennyiben azok további kezelése nem indokolt, haladéktalanul töröli, jellemzően a nyereményjáték befejezését követő 30. nappal 1. Adatfeldolgozó

A személyes adatok egyes csoportjaihoz az alábbi adatfeldolgozók szükség szerint - a vonatkozó adatkezelési elveket szem előtt tartva - hozzáférhet.

Adatfeldolgozó neve

Elérhetősége

Feladatok

OnliveIT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

2730 Dabas, Bartók Béla út 90.

IT feladatok

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Bankkártyás fizetés webshopon keresztül

Express-ONE Korlátolt Felelősségű Társaság

1239 Budapest, Európa út 12.

Futárszolgálat, csomagszállítás

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043

Cookiek

The Rocket Science Group LLC (Mailchimp)

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Hírlevélszolgáltatás

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

remarketing tevékenység 1. Adattovábbítás

Az Adatkezelő által kezelt adatokat fő szabályként nem továbbítja harmadik személy részére, kizárólag abban az esetben, ha ehhez az Érintett kifejezetten hozzájárult, vagy, ha azt jogszabály írja elő. 1. Adatbiztonság

Az adatok nyilvántartására szolgáló alapvető fórum az Adatkezelő informatikai rendszere.

Az Adatkezelő a fentiekben megnevezett személyes adatokat az Társaság székhelyén, telephelyein, illetve a fióktelepein tárolja.

 Az Adatkezelő kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy a GDPR-ban és az Infotv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítja, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatkezelő az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatja az adatfeldolgozókkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatja az Érintettet, valamint szükség esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH).

A személyes adatokhoz az adatkezelő érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak, azokat ismerik.

Az Adatkezelő különös figyelmet fordít arra, hogy a saját belső adatvédelmi protokollját minden megbízottja és munkavállalója megismerje, és az abban foglaltaknak megfelelően végezze a személyes adatok kezelését.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 1. Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatvédelmi tisztviselő ellátja az Adatkezelőt az adatvédelemmel kapcsolatos szakmai tanácsadással, ellenőrzi az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységet, valamint az illetékes hatósággal és az érintettekkel történő kapcsolattartással segíti az Adatkezelő működését.

 1. Az Érintett jogai az adatkezelés során

Az adatkezelés időtartamán belül az Érintettet az alábbi jogok illetik meg:

Tájékoztatáshoz való jog

Megfelelő módom, egyszerű és befogadható nyelvezetű, könnyen fellelhető (online vagy offline) információt köteles adni az Adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól. A személyes adatok megszerzésének időpontjában, vagy amennyiben az érintett utólag kér tájékoztatást, ezen tájékoztatás megadásakor az érintett rendelkezésére kell bocsátani az Adatkezelési tájékoztatót, és az abban foglaltak megismerését, megértését és elfogadását igazoló nyilatkozatot kell aláíratni vele.

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A tájékoztatás az adott adatkezelésről készült tájékoztatóban megjelölt elektronikus e-mail címen, postai úton, vagy telefonon is kérhető. Az Adatkezelő a kérelem alapján 30 napon belül köteles megadni a kért tájékoztatást.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Ennek célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat „tűnjön el” a fellelhető adatbázisokból.

A törést nem kell teljesíteni, amennyiben az adatkezelés

 • véleménynyilvánítás szabadságához, vagy a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez szükséges;
 • jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges;
 • közérdekű archiválás, tudományos, vagy történelmi kutatás, statisztikai célból szükséges és az adattörlés lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelés céljának teljesítését.

Az Adatkezelő továbbá törli az érintettre vonatkozó dokumentációiban szereplő személyes adatokat, ha a személyes adat kezeléséhez fűződő cél megszűnt.

A papír alapú dokumentációk esetében azok jegyzőkönyvvel rögzített megsemmisítéséről kell gondoskodni abból az okból kifolyólag, hogy annak tényét a későbbiekben az illetékes hatóság felé bizonyíthassák.

Az adatok helyesbítéséhez való jog:

Az Érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Az adatok pontosságáért az Adatkezelőt terheli a felelősség, így időről időre szükséges ellenőrizni azok pontosságát.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását az Adatkezelőtől például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a amennyiben nem adta hozzájárulását az adatok kezeléséhez, bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

Amennyiben az Érintett a jogaival élni kíván, az az azonosításával jár együtt, valamint az Érintettel szükségszeren kommunikálnia kell az Adatkezelőnek, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg az Adatkezelő. 1. Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett jogosult panaszával a NAIH-hoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait. 1. Záró rendelkezések

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk az Érintettet az adatkezelés céljáról.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül az Érintettnek hozzá is kell járulnia.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.