Stella Zrt.
Stella Zrt.
Információk

Stella Kvíz Játékszabály

STELLA TUDÁSALAPÚ NYEREMÉNYJÁTÉK

Részvételi- és játékszabályzat

A játékban való részvétel a hivatalos részvételi- és játékszabályzat automatikus tudomásulvételét és elfogadását jelenti.

 1. A játék szervezője a STELLA RT. (1142 Budapest, Szőnyi út 41. adószám: 12316539-2-42) vagyis Szervező
 2. A játékban résztvevő személyek A játékban részt vehet minden 18 éven felüli természetes személy, kivéve - a Szervezők vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; - a Szervező megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; - akit a Szervező a Nyereményjátékból jelen Nyereményjáték-szabályzat megsértése miatt kizárt.

 

 1. A játék időtartama A játék 2024. március 13-án 10:00:00 órakor kezdődik és 2024. március 31-én 24:00:00 óráig tart.

 

 1. A játék menete

Azok között, akik a játék időszakában regisztrálnak a www.stellabeauty.hu/stellakviz oldalon, és válaszolnak a kérdésekre, és kért adataikat teljeskörűen megadják, a Szervező 3 fő részére egyenként 20.000 Ft-os ajándékcsomagot sorsol ki.

A Nyereményjátékban való részvételhez a következő adatok megadása szükséges: név, email cím. A felsorolt adatok hiányában vagy azok hiányos, esetleg pontatlan megadása esetén, a játékos kizárásra kerül a Nyereményjátékból.

A Játék sorsolásában egy e-mail cím csak egyszer vesz részt, és kizárólag az első regisztráció érvényes. Sorsolás - A nyerteseket a Szervező 2024. április 3. napján 12 órakor sorsolja ki egy online sorsolószoftver segítségével és 2 munkavállalója együttes jelenlétében, a sorsolásról hivatalos jegyzőkönyv készül.

A nyerteseket a nyereményről e-mailben értesíti a Szervező. A nyertesek neveit a Szervező a közösségi médiafelületein publikálhatja.

A nyertes további adatai, amelyek a nyeremény kézbesítését szolgálják a nyereményértesítő levélben kerülnek további tisztázásra. A nyeremény nem átruházható és készpénzre nem váltható.

Nyeremény átadása: Az ajándékcsomagokat a Szervező a nyertesek által megadott címre postai úton juttatja el. A sorsolással kapcsolatban fellebbezésnek helye nincs.

Amennyiben a nyertes a 2024. április 3. napi nyeremény kihirdetést követően a megadott e-mail címen nem elérhető (pl. hibás az e-mail cím), úgy a Szervezők fenntartják a jogot, hogy pótnyertest sorsoljanak, és a nyereményt a pótnyertesnek adják át.

Egyéb rendelkezések Szervezők nem vállal felelősséget a résztvevők által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, vagy módosítsa.

Szervező jogosult a Nyereményjátékot bármikor visszavonni. Szervező a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.stellabeauty.hu weboldalon teszi nyilvánossá. Bármilyen vitás kérdésben a Szervezők döntése irányadó. Jogi út teljes mértékben kizárva.

 1. Adatvédelem, részvételi szabályzat:

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervezők minden személyes adatot, amelyhez a Játék során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelnek. A Játékban résztvevők feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy személyes adataik (név, e-mail cím) a szervezők adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervezők – a résztvevő esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználják.

 • Az adatkezelés célja: a nyereményjáték lebonyolítása és reklámcélú hírlevelek küldése
 • Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja elsődlegesen az érintett, vagyis a nyereményjátékban résztvevő, előzetes hozzájárulása.
 • Kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím
 • Az adatkezelés időtartama: visszavonásig vagyis az Érintett írásos törlési kérelméig
 • Az adatkezelő és adatfeldolgozó neve, elérhetőségei:
  • Stella Zrt.
  • 1142 Budapest, Szőnyi út 41. adószám: 12316539-2-42
  • elérhetőség: marketing@stellart.hu
 • Az személyes adatokhoz csak a Szervező és a marketing osztály munkatársai férnek hozzá

 

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból írásban kérheti az alábbi címen: marketing@stellart.hu

A Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen Szabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy (i) a Szervező reklámot is tartalmazó hírlevelet küldjön részére, továbbá ahhoz, hogy (ii) a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait e célnak megfelelően, valamint a Játék lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezeljék.

A szervezőket nem terheli semmilyen felelősség, ha a Játékos szándékos vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen adatot vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.

A Szervezők vállalják, hogy a Nyereményjáték során tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezelnek, azt harmadik személyeknek nem adják át, azokat harmadik személyek nem ismerhetik meg, az adatokat hozzáférhetővé nem teszi, adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz.

A Szervezők által kezelt adatok köre: név, email cím. A Szervezők, a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat mindaddig kezelik, amíg a résztvevő az adatainak kezelésének megszüntetését írásban nem kéri. A résztvevők által rendelkezésre bocsátott személyes adatok teljes köre törlésre kerül Szervezők adatbázisából abban az esetben, ha a Nyereményjátékban résztvevő személy azt írásban a Szervező postacímén vagy a marketing@stellart.hu e-mail címen kéri.

A résztvevő személyes adatainak a Szervezők általi kezelésének megszüntetését, illetőleg adatainak helyesbítését bármikor indokolás nélkül kérheti, továbbá a hírlevélről bármikor leiratkozhat.

A résztvevőt az adatkezeléssel kapcsolatos jogok a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény ("Avtv.") szerint illetik meg.

Szervezők kijelentik, hogy szigorú elvek szerint védik az adatbázisukban található személyes adatokat, és az adatkezelés során teljes mértékben, a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint járnak el. A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések esetén a szerevezők a marketing@stellart.hu email címen, adnak felvilágosítást H-Cs-ig 9-17 óra között.

 

A változtatás jogát a szervezők fenntartják.

 

Budapest, 2024. március 11.